VIGRA SPOLEBASE

Oppdrag:
Reguleringsplan og konsekvensutgreiing for Vigra Spolebase
Kunde: Subsea 7
Tidsrom: 2006-2007
Storleik på planen: 818 daa

Planområdet ligg på Vigra i Giske kommune. Området strekk seg frå Gjøsundneset i sør til flyplassen i nord; ei strekning på om lag 3,5 km. I samband med etablering av Subsea 7 sitt anlegg her, måtte området regulerast, og konsekvens-utgreiing gjennomførast.

Konsekvensutgreiinga blei utarbeidd parallelt med reguleringsarbeidet. Viktige tema i konsekvensutgreiinga var landskap, hydrologiske forhold knytt til Rørvikvatnet natur-reservat, konsekvensar for hjortevilt, støy, nærmiljø og friluftsliv. Det blei nytta under-konsulentar frå Bioforsk og Kilde Akustikk i prosjektet.

Det blei utført omfattande arkeologiske undersøkingar og også utgravingar i løpet av planprosessen.

I tillegg til forhold knytt til sjølve spolebasen og hamneanlegget, var trafikkløysingar eit viktig tema i reguleringsplanen. Planen viser ei omlegging av fylkesvegen langs Sørstranda.

/*Last ned konsekvensutgreiinga som PDF*/